Súťaž s Capri-Sun

17. 9. 2021

Pravidlá reklamnej súťaže vyhlásenej za účelom podpory predaja výrobku Capri-Sun

 

I.Usporiadateĺ súťaže

Odsek 1: Tieto pravidlá upravujú podmienky reklamnej súťaže Capri-Sun (ďalej iba „Súťaž“).
Usporiadateľom reklamnej súťaže je spoločnosť VITAR Slovakia, spol. s r.o. so sídlom Vrútky, Horná Kružná 5577/52, PSČ 038 61, IČO: 36313190 (ďalej iba „Usporiadateľ“).

II.Termín súťaže a rozsah

Odsek 1: . Súťaž bude prebiehať v supermarketech COOP  v termíne od xy 2021 do xy  2021 (ďalej len ako „doba trvania Súťaže“).

Odsek 2:  Do Súťaže je vložená výhra (detská elektrická motorka v hodnote  200 €).

Odsek 3: Súťažiaci  si nemôže nárokovať inú výhru, než ktorá mu bude vydaná. Súťažiaci nemá nárok výhru reklamovať. Výhry nie je možné vyplatiť alternatívne v hotovosti.

III.Podmienky účasti v súťaži

 

Odsek 1: Účasť v Súťaži je podmienená nákupom súťažného výrobku. Súťažnými výrobkami sa rozumejú výrobky značky Capri-Sun 0,2 l (ďalej tiež ako „Súťažný výrobok“).

Odsek 2:  Za nákup 3 – och ľubovoľných balení Súťažného výrobku v dobe trvania Súťaže, obdrží súťažiaci jeden súťažný zlosovateľný kupón.

Odsek 3:  Za súťažiaceho se považuje osoba, ktorá si zakúpila 3 ks Súťažného výrobku a  odovzdala vyplnený súťažný kupón v informačnom kútiku príslušného supermarketu COOP.

Odsek 4: Súťaže je možné sa zúčastniť opakovane vždy s každým novým nákupom 3 - och ks výrobkov Capri-Sun a s novým vyplneným odovzdaným súťažným kupónom.

Odsek 5: Z účasti v súťaži sú vylúčení zamestnanci Usporiadateľa, distribútori a ich zamestnanci.

IV.Pravidlá súťaže

Odsek 1:  Z riadne vyplnených a odovzdaných sútažných kupónov (najneskôr do 3 dní od ukončenia súťaže) bude vyžrebovaný jeden výherca hlavnej výhry.

Hlavná výhra: dětská elektrická motorka. Hráme o 1 elektrickú motorku v hodnote 200 €.

Odsek 2:  O výhercovi hlavnej výhry rozhodne žrebovanie, ktoré prebehne po ukončení súťaže v danom supermarkete. Žrebovanie prebehne za prítomnosti Area managera spoločnosti VITAR SLOVAKIA.

Odsek 3: Súťažiaci je o výhre informovaný poštou alebo telefonicky, prostredníctvom obchodného zástupcu firmy VITAR Slovakia, spol. s r.o., najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa žrebovania.  V prípade, že súťažiaci neuviedol platnú a čitateľnú spiatočnú adresu alebo telefonický kontakt, stráca nárok na výhru z dôvodu neumožnenia jeho odovzdania. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre v prípade zmeny telefónneho kontaktu, či e-mailovej adresy, ak mu táto zmena nebola súťažiacim riadne a včas oznámená. Usporiadateľ nie je zodpovedný za funkčnosť sietí mobilných operátorov.

Výhry budú doručené výhercom doporučene najneskôr do 7 dní odo dňa žrebovania. Výhry neprevzaté výhercom v lehote 30 dní odo dňa odoslania prepadajú v prospech Usporiadateľa a súťažiaci na ňu nemá ďalej akýkoľvek nárok. Cenu nie je možné vymáhať právnou cestou, ani nie je možné nárokovať si ju v alternatívnej podobe. Usporiadateľ nezodpovedá za nedoručenie výhry v prípade zmeny bydliska výhercu, ak mu táto zmena nebola výhercom riadne a včas oznámená, rovnako ako v prípade neprítomnosti výhercu na adrese, ktorú mu výherca oznámil, ani za stratu, poškodenie, zničenie či nedoručenie výhry alebo jej doručenie až po lehote stanovenej v týchto pravidlách spôsobené zo strany pošty či iného prepravcu.

Odsek 4: Výherca plne zodpovedá za správnosť uvedených údajov a Usporiadateľ nezodpovedá za neskoršie reklamácie za nedoručenie výhry z dôvodu neúplných alebo nesprávnych údajov uvedených výhercom. Usporiadateľ súťaže nezodpovedá za nedoručenie výhier v prípade zaslania poštou resp. kuriérskou službou a nebude taktiež zodpovedný za žiadne škody alebo poškodenie Výhry počas prepravy. Všetky prípadné reklamácie je třeba uplatniť do 2 mesiacov od obdržania výhry.

Odsek 5: V prípade získania výhry osobou, ktorá v čase odovzdávania výhry ešte nedovŕšila vek 18 rokov, bude Usporiadateľ požadovať od zákonných zástupcov tohoto výhercu, aby ho zastupovali pri preberaní výhry, alebo aby dali písomný súhlas s prevzatím výhry, v prípade zaslania výhry poštou, prevezme zásielku zákonný zástupca.

Odsek 6: Usporiadateľ nebude zodpovedný za spôsob použitia alebo používania Výhry výhercom.

Odsek 7: Spôsob zdanenia cien z reklamných súťaží upravuje Zákon č. 595/2003 Z. z dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

V.Výhra

Odsek 1: Výhercom bude odovzdaná výhra : elektrická motorka.

VI.Zodpovednosť usporiadateľa za priebeh súťaže

Odsek 1: Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach, ktoré súvisia s usporiadaním Súťaže, a to vrátane prerušenia Súťaže, zrušenia alebo úpravy jej pravidiel.

Odsek 2: Na výhry zo súťaže neexistuje žiadny právny nárok, výhru nie je možné vymeniť, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu ani iného súťažiaceho. Súťaž sa riadi platnými zákonmi Slovenskej republiky, a vymáhanie účasti v Súťaži alebo výhry súdnou cestou je vylúčené. Výhru nie je možné preplatiť v peniazoch.

Odsek 3: Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdávania výhier v prípade, že výhry nebudú poskytnuté treťou stranou tak, aby mohli byť výhercom odovdzané v súlade s pravidlami súťaže. (TOTO by som dala preč, lebo vieš, že tu výhru máš)!!!!!!!

Odsek 4: Poskytnutím osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, trvalé bydlisko, telefonický a mailový kontakt súťažiaci dobrovoľne udeľuje Usporiadateľovi súhlas so spracovaním všetkých ním poskytnutých osobných údajov. Usporiadateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje súťažiaceho za účelom nadviazania kontaktu so súťažiacim, na účel realizácie súťaže a jej vyhodnotenia a zverejnenia mena, priezviska a názvu obce výhercu počas 1 roka od ukončenia súťaže. Súťažiaci, ktorý takto poskytol osobné údaje, má právo na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov a na likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil a ďalšie práva podľa §28 zákona č. 122/2013 Z.z.. Súťažiaci môže svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov kedykoľvek odvolať.

VI.Záverečné ustanovenia

Odsek 1: Usporiadateľ nezodpovedá za úplnosť výňatku z týchto pravidiel, ktorý môže byť v skrátenej verzii použitý v propagačných alebo iných materiáloch v súvislosti so Súťažou. Tieto pravidlá sú v rámci Súťaže považované za úplné a konečné.

Odsek 2: Účasť v Súťaži je dobrovoľná a účastník svojou účasťou v súťaži vyjadruje svoj súhlas s jej pravidlami, a zaväzuje sa dodržiavať všetky jej pravidlá a podmienky. Akékoľvek obchádzanie týchto pravidiel súťažiacim alebo pokus o ich zneužitie je dôvodom na okamžité vylúčenie takéhoto súťažiaceho zo Súťaže.

Odsek 3: V prípade ak súťažiaci nebol oprávnený k akýmkoľvek konaniam alebo vyhláseniam, ktoré počas účasti v Súťaži alebo v súvislosti s ňou urobil, zaväzuje sa nahradiť Usporiadateľovi akékoľvek náklady alebo ujmu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla. V prípade získania výhry osobou, ktorá v čase odovzdávania výhry ešte nedovŕšila vek 18 rokov, bude Usporiadateľ požadovať od zákonných zástupcov tohoto výhercu, aby ho zastupovali pri preberaní výhry, alebo aby dali písomný súhlas s prevzatím výhry.

Odsek 4: Pri akýchkoľvek sporoch alebo nejasnostiach týkajúcich sa Súťaže, pravidiel súťaže či akýchkoľvek nárokov v súvislosti s účasťou v súťáži je vždy rozhodujúce a konečné stanovisko Usporiadateľa.

Odsek 5: Jediné podrobné platné pravidlá vo svojom plnom znení sú po dobu trvania Súťaže zverejnené v elektronickej podobe na stránke Usporiadateľa www.vitar.sk a zároveň sú uložené v písomnej podobe na adrese Usporiadateľa, Horná Kružná 5577/52, 038 61, Vrútky.