ETICKÝ KÓDEX

Spoločnosť VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. dbá pri všetkých svojich aktivitách na dodržiavanie základných etických pravidiel slušného rokovania a vždy striktne dodržiava dohodnuté podmienky a platné právne normy. Ktorýkoľvek zamestnanec vystupujúci a jednajúci za spoločnosť VITAR je povinný sa týmito pravidlami riadiť. Jeho slovo je slovom VITARu. Garantujeme našim zákazníkom vysoko etické správanie.

 • Naši zamestnanci rokujú s odberateľmi, dodávateľmi, ostatnými osobami a medzi sebou vždy na základe úcty a profesionálnej etiky.
 • Naši zamestnanci nesmú tretím osobám priamo či nepriamo ponúkať či poskytnúť produkty Spoločnosti, ktoré by smerovali k získaniu neoprávneného prospechu či výhody.
 • Spoločnosť VITAR dodržiava všetky pravidlá, týkajúce sa BOZP, PO, ochrany životného prostredia v súlade s platnou legislatívou.

1. VZŤAHY S ODBERATEĽMI

 • Čestnosť a rovnosť voči odberateľom pokladáme za základ úspešného a trvalého obchodného vzťahu.
 • Korupčné praktiky akéhokoľvek druhu považujeme za neprípustné.
 • Informácie o odberateľoch považujeme za dôverné.

2. VZŤAHY S DODÁVATEĽMI

 • Pri kúpe vstupov a služieb, apod. nepoužívame žiadne iné prostriedky, než sú legitímne uznané obchodné metódy, a nikdy nezneužívame svoje postavenie na trhu.
 • Rešpektujeme všetky zmluvné dojednania a platobnú morálku.
 • Všetky informácie o vzťahoch s dodávateľmi pokladáme za dôverné.

3. VZŤAHY K SPOLOČNÍKOM

 • Výročné správy spoločnosti sú pravdivé, presné a včasné.
 • Pravidelne informujeme spoločníkov o svojej obchodnej politike, dosiahnutých výsledkoch a vyhliadkach.

4. VZŤAHY K ZAMESTNANCOM

 • Vzťahy k zamestnancom zakladáme na úcte k dôstojnosti každého človeka.
 • Prijímame a povyšujeme zamestnancov na základe ich spôsobilosti pre danú prácu bez akejkoľvek politickej, rasovej, náboženskej či národnostnej diskriminácie, bez ohľadu na pohlavie, vek, stav, alebo nespôsobilosť, ktorá sa nevzťahuje k pracovným úlohám.
 • Podľa najlepších tradícií odvetvia sa snažíme vytvárať hygienicky nezávadné, bezpečné pracovné prostredie, priaznivú pracovnú klímu a priaznivé podmienky pre zvyšovanie odbornej úrovne zamestnancov.
 • Zaisťujeme pravidelné odmeňovanie svojich zamestnancov za vykonanú prácu vrátane riadnej výplaty miezd v dohodnutých termínoch.
 • Netolerujeme sexuálne, fyzické alebo psychické obťažovanie zamestnancov.
 • Pre riešenie prípadných pracovných sporov prednostne používame vyjednávacie procedúry.

5. VZŤAHY K ORGÁNOM ŠTÁTNEJ SPRÁVY, SAMOSPRÁVAM A REGIÓNU

 • Pri svojej podnikateľskej činnosti berieme do úvahy aj záujmy širšieho spoločenského okolia vrátane záujmov národných a regionálnych.
 • Dbáme na riadne vedenie účtovníctva a včasné platenie svojich finančných záväzkov k orgánom štátnej správy a samosprávy.
 • Finančne podporujeme rozvoj športu a kultúry. Vedieme aktívnu charitatívnu politiku.

6. ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

 • Máme trvalý záujem na zlepšovaní kvality životného prostredia.
 • Aktívne sa podieľame na odstraňovaní následkov svojej podnikateľskej činnosti a úpravou technologických postupov sa snažíme o minimalizáciu dopadov výrobného procesu na životné prostredie.

7. VZŤAHY S KONKURENCIOU

 • V konkurenčnom boji si počíname rázne, ale čestne.
 • Nepoškodzujeme reputáciu konkurentov.
 • Nepokúšame sa nečestnými spôsobmi získať informácie o podnikaní konkurentov.